07-dla redaktora

Każdy Wydział Uniwersytetu Opolskiego  ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki, powołanych przez Dyrektora Biblioteki Głównej UO w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych.

Zadania redaktorów reguluje Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

Do zadań redaktorów należy:

  1. Bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy UO.
  2. Archiwizowanie pełnych tekstów utworów  oraz oznaczanie w systemie poziomu dostępu do treści utworu.
  3. Gromadzenie i archiwizowanie kart zgłoszenia publikacji oraz oświadczeń autorów.
  4. Współdziałanie z Biblioteką Główną oraz innymi jednostkami Uczelni w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych danych oraz zgłaszania błędów w systemie i uwag dotyczących jego funkcjonowania.

Informacje i materiały przeznaczone dla redaktorów wydziałowych