07-dla redaktora

Każdy Wydział Uniwersytetu Opolskiego  ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki, powołanych przez Dyrektora Biblioteki Głównej UO w porozumieniu z dyrektorami instytutów.

Zadania redaktorów reguluje Zarządzenie nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

Do zadań redaktorów należy:

  1. Bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy.
  2. Archiwizowanie pełnych tekstów utworów  oraz oznaczanie w systemie poziomu dostępu do treści utworu.
  3. Gromadzenie i archiwizowanie kart zgłoszenia publikacji oraz oświadczeń autorów.
  4. Współdziałanie z Dyrektorem Biblioteki Głównej UO oraz innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych danych oraz zgłaszania błędów w systemie i uwag dotyczących jego funkcjonowania.

Informacje i materiały przeznaczone dla redaktorów wydziałowych

Lista redaktorów i super-redaktorów

 

Wykaz czasopism naukowych

Za lata 2013-2016

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Jurnal Reports (JCR)

Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF)

Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

2010-2011   Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z ich punktacją  z 25.06.2010 r. z aktualizacjami z 10.12.2010 r. i z 29.12.2010 r.

2008–2009  Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z ich punktacją  z 25.06.2010 r.

2006–2007 Ujednolicony wykaz wybranych czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (załącznik do Komunikatu nr 2 MNiI z dnia 7.10. 2005 r., uzupełniony o czasopisma wymienione w załączniku do Komunikatu nr 5 MNiI z dnia 21.10.2005 r.)

Do 2005 r. Punktacja KBN