Zaznacz stronę

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW
Science Advances (dodatek do licencji Science)
SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics
Springer Open Choice

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą artykułów.

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym na Uniwersytecie Opolskim. Obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”). Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autor wypełnia formularz Journal Publishing Agreement (JPA). Formularz automatycznie rozpoznaje na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu i oferuje autorowi publikację OA w ramach programu z zachowaniem praw autorskich. Formularz pozwala także na rezygnację z praw autorskich (ta opcja nie wyklucza z programu, ale jest rekomendowana przez ICM) lub rezygnację z programu i publikację w modelu tradycyjnym. W przypadku wyboru przez autora publikacji OA, system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artukułu do programu. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

 

 

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

UWAGA! Komunikat z 20.01.2022 r.: Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu A publikowania otwartego. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach programu A, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej.
Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w 2022 roku  i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B).

Pilotażowy program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych działa od 2 września 2019 r. Dzieli się na dwie części: A i B.

Program A – publikacja określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w 2019 r., 1000 artykułów w 2020 r. i 1500 artykułów w 2021 r.

Program B – publikacja dowolnej liczby artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka wynosi: 30% w 2019 r., 20% w 2020 r., 10% w 2021 r.

LISTA CZASOPISM hybrydowych i gold open access udostępnionych do programu  (aktualizacja 24.08.2021)

W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji. Data wysłania do publikacji jest standardowym kryterium w tego rodzaju programach w Elsevier, ale nie była stosowana dla polskich artykułów w 2020 r., aby ułatwić wdrożenie programu.

Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji. Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. i będzie wtedy działał równolegle do programu A. Artykuły wysłane do publikacji w 2019 lub 2020 r. będą mogły być zgłaszane do programu B. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a po jego wyczerpaniu – do programu B.

Programy A i B przeznaczone są dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją krajową Elsevier 2019-2021, w tym Uniwersytet Opolski. Zgodnie z zasadami programu przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się:
– pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu,
– osobę związaną z instytucją na innych zasadach i afiliującą danych artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.
UWAGA! Autor korespondencyjny musi umieścić na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu.

Typy artykułów: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO). OPIS TYPÓW

Przedmiot finansowania w programie A i zniżki w programie B
Przedmiotem tym jest opłata za publikację otwartą, tzw. Article Processing Charge  (APC) – patrz cennik standardowy Elsevier. Jej wysokość zależy od czasopisma. Opłaty za usługi dodatkowe (np. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) rozliczane są osobno, na koszt autora i bez zniżki na podstawie indywidualnej faktury.

Jak zgłosić artykuł do programu?
Jeżeli artykuł przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, wtedy autor korespondencyjny otrzymuje e-mail od wydawcy wraz z linkiem do formularza internetowego “Rights and Access”.
UWAGA! Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez ten formularz. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).
Jak wypełnić formularz – patrz prezentacje:
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
UWAGA! Prezentacje mogą być pobrane tylko z adresów IP należących do sieci Uniwersytetu Opolskiego. Można je również uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl
Autor musi na wstępie w formularzu wskazać swoją afiliację na liście rozwijanej. Wymagane jest, by umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu.
Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie e-maila z informacją o jej wyniku.
Autor nie ma obowiązku skorzystania z programu i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja “subskrypcja”).
W przypadku odrzucenia artykułu z programu zostanie on opublikowany w modelu otwartym, ale Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Jeżeli artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie:
– hybrydowym – autor będzie miał możliwość zmiany na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty (nawet jeśli artykuł otwarty zdążył się już ukazać on-line) – należy wtedy bezzwłocznie skontaktować się z Elsevier na adres Support@elsevier.com i  poprosić o zmianę modelu publikacji,
– gold open access  – nie ma możliwości zmiany opcji, jak również wycofania publikacji.
W programie B Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją w formie elektronicznej na adresy podane do ICM przez instytucje. Faktura będzie zawierała w opisie nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego.
UWAGA! Instytucja musi udzielić każdorazowo zgody na wystawienie faktury za publikację danego artykułu ze zniżką.

Jaki typ licencji wybrać?
W formularzu „Author journey” możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Więcej szczegółowych informacji, z którymi należy się zapoznać

Wszelkie pytania w sprawie programu należy kierować do:
– wydawnictwa Elsevier Support@elsevier.com
– Wirtualnej Biblioteki Nauki wbn-admins@icm.edu.pl
W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu należy podać w korespondencji identyfikator DOI, jeśli jest już przypisany do artykułu.

Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą artykułów.

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP, w tym w Uniwersytecie Opolskim. Program obejmuje 42 hybrydowych czasopism IOP.

Typy publikacji objętych programem: research paper, special issue paper, letter.

Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 60 artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. Więcej informacji

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. W przypadku takiego wyboru system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artykułu do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW

Komunikat ICM z dnia 7 kwietnia 2022 r.: Program zostanie wznowiony po podpisaniu nowej umowy z wydawcą, prawdopodobnie z możliwością retroaktywacji artykułów opublikowanych od początku 2022 r.

Instrukcji dla autorów w jaki sposób należy skorzystać z kodów, aby opublikować artykuł w dostępie otwartym

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Obejmuje 244 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów do 20 artykułów rocznie przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się e-mailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana od 2021 r. bezpośrednio przez przez wydawcę, osoba kontaktowa: Beata Fidzinska Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com.

 

 

Springer Open Choice – licencja Compact

Liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego w czasopismach Springer w ramach puli z 2021 r. została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty.
Nowa pula dla programu Springer zostanie dopiero określona w trakcie negocjacji z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w kwietniu 2022 r.

Program, który umożliwia polskim autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (LISTA, program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen). Koszty ich publikacji pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjenci programu: autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu (w formie pozwalającej na jednoznaczną identyfikację z instytucją na powyższej liście). Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia.

Typy artykułów objętych programem: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Prezentacja Open Access Systems Solution (nowy system, który w 2021 r. zastąpił dotychczasowy MyPublication)

Procedura publikowania:
Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje e-mail, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Procedura jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji.

Więcej informacji o programie

Kontakt w przypadku pytań i problemów:
– wydawnictwo Springer Nature oa.verification@springer.com
– obsługa WBN – w razie dalszych problemów – wbn-admins@icm.edu.pl
– strona wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement.

 

 

 

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W wybranych czasopismach fizycznych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. ICM i CERN podpisały nową umowę na udział Polski w konsorcjum SCOAP3 w latach 2020-2022. Więcej informacji

 

 

 

Science Advances (dodatek do licencji Science)

Program wstrzymany w 2022 r. do czasu przyznania przez MEiN środków na licencję krajową Science i podpisania nowej umowy z wydawcą.

Czasopismo open access przeznaczone do publikowania otwartego. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Udział w programie przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, w tym Uniwersytet Opolski. Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2019-2021. Więcej informacji