Umożliwiają polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów w modelu Open Access.

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP
Program publikowania otwartego Elsevier
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP
Science Advances (dodatek do licencji Science)
SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics
Springer – program publikowania otwartego

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2023-2025

W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program ACS 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025, która zostanie zawarta w 2023 r. Dostępna pula programu w roku 2023 to 370 artykułów.

 

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym na Uniwersytecie Opolskim. W 2023 roku program obejmuje 83 czasopisma wydawane przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w roku 2023 objęte są programem publikowania otwartego), w tym 68 czasopism hybrydowych i 15 czasopism otwartych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised”). Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autor wypełnia formularz Journal Publishing Agreement (JPA). Formularz automatycznie rozpoznaje na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu i oferuje autorowi publikację OA w ramach programu z zachowaniem praw autorskich. Formularz pozwala także na rezygnację z praw autorskich (ta opcja nie wyklucza z programu, ale jest rekomendowana przez ICM) lub rezygnację z programu i publikację w modelu tradycyjnym. W przypadku wyboru przez autora publikacji OA, system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artukułu do programu. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP (program zawieszony w 2023 r.)

Licencja i program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania MEiN w 2023 r.

Informacje ze strony ICM UW.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum i obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP. UWAGA! Autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, autor może to sprawdzić na dedykowanej stronie na serwerze wydawcy.

W momencie akceptacji artykułu do druku autor otrzymuje e-mail z wiadomością, że instytucja potencjalnie może pokryć APC, ale autor sam musi sprawdzić na stronie wydawcy Read and publish agreements, czy tak jest w jego przypadku. Wyjątek stanowią czasopisma będące w Ironclad (nowy system do kontraktów), które informują autora o pokryciu kosztów APC przez instytucję. W momencie przesłania artykułu do czasopisma nie ma automatycznej informacji o możliwości skorzystania z depozytu OA. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z e-maila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie.

Przewodnik „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”.

Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma EBSCO, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

 

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

UWAGA! W styczniu 2023 został wznowiony program A dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem (patrz link do nowej listy poniżej), co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do czasopism w 2021 r.

 

Program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych działa od 2 września 2019 r. Dzieli się na dwie części: A i B.

Program A – publikacja określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej.

Program B – publikacja dowolnej liczby artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego.

LISTA CZASOPISM hybrydowych udostępnionych do programu 2023

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko program A, czyli publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC). W styczniu 2023 r. program został wznowiony dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów i nową listą czasopism objętych programem. W 2022 r. zostało opublikowane 1013 artykułów oraz – w związku z opóźnieniem podpisania umowy Elsevier i odroczeniem przez Elsevier zamknięcia programu – dodatkowe 465 artykułów (dane z Elsevier 21.12.2022 skorygowane 27.01.2023). Na mocy poprzedniej umowy na licencję krajową Elsevier 2019-2021 wciąż działa program B (APC płatne przez autorów z 10% rabatu) dla artykułów wysłanych do czasopism jeszcze w 2021 r.

Programy A i B przeznaczone są dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją krajową Elsevier, w tym Uniwersytet Opolski. Zgodnie z zasadami programu przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się:
– pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu,
– osobę związaną z instytucją na innych zasadach i afiliującą danych artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.
UWAGA! Autor korespondencyjny musi umieścić na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu.

Typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols. OPIS TYPÓW

Przedmiot finansowania w programie A i zniżki w programie B
Przedmiotem tym jest opłata za publikację otwartą, tzw. Article Processing Charge  (APC) – patrz cennik standardowy Elsevier. Jej wysokość zależy od czasopisma. Opłaty za usługi dodatkowe (np. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) rozliczane są osobno, na koszt autora i bez zniżki na podstawie indywidualnej faktury.
Autorzy publikujący w programie B ponoszą opłatę APC z rabatem 10%.

Jak zgłosić artykuł do programu?
Jeżeli artykuł przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, wtedy autor korespondencyjny otrzymuje e-mail od wydawcy wraz z linkiem do formularza internetowego “Rights and Access”.
UWAGA! Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez ten formularz. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).
Jak wypełnić formularz – patrz prezentacja (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

UWAGA! Prezentacje mogą być pobrane tylko z adresów IP należących do sieci Uniwersytetu Opolskiego. Można je również uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl
Autor musi na wstępie w formularzu wskazać swoją afiliację na liście rozwijanej. Wymagane jest, by umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu.
Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie e-maila z informacją o jej wyniku.
Autor nie ma obowiązku skorzystania z programu i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja “subskrypcja”).

W programie B Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją w formie elektronicznej na adresy podane do ICM przez instytucje. Faktura będzie zawierała w opisie nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego.
UWAGA! Instytucja musi udzielić każdorazowo zgody na wystawienie faktury za publikację danego artykułu ze zniżką.

Jaki typ licencji wybrać?
W formularzu „Author journey” możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Więcej szczegółowych informacji, z którymi należy się zapoznać

Wszelkie pytania w sprawie programu należy kierować do:
– wydawnictwa Elsevier Support@elsevier.com
– Wirtualnej Biblioteki Nauki wbn-admins@icm.edu.pl
W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu należy podać w korespondencji identyfikator DOI, jeśli jest już przypisany do artykułu.

Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program IOP 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025, która zostanie zawarta w 2023 r. Pula w programie jest nieograniczona.

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP, w tym w Uniwersytecie Opolskim. W 2023 roku program obejmuje hybrydowe i w pełni otwarte czasopisma IOP oraz wszystkie typy publikacji. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Typy publikacji objętych programem: research paper, special issue paper, letter.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. W przypadku takiego wyboru system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artykułu do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW

Program wznowiony w maju 2023 r. po podpisaniu umowy z wydawcą na br. Dostępna pula programu w roku 2023 to 17 artykułów.

Informacje ze strony ICM UW.Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych we wszystkich instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Obejmuje 251 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od stycznia 2023 do uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty po 1 listopada 2023, jeśli pozostaną wolne vouchery.

Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z ICM na adres wbnoa@icm.edu.pl (uwaga: od 2023 r. program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM), przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. ICM zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz jej uwidocznienie w artykule. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

 

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP

Program wznowiony 15 czerwca 2023 r. w związku z podpisaniem nowej umowy bez ograniczeń na liczbę artykułów. Artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wznowienia programu zostaną retroaktywowane i włączone do programu po uzyskaniu zgód autorów.

Informacje ze strony ICM UW.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytułów objętych programem, aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W roku 2023 program będzie obejmował nieograniczoną liczbę artykułów dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie (instytucje z subskrypcją “read & publish”). Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem e-mail z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się e-mailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma EBSCO, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna będzie także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

 

 

 

Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024

Program publikowania otwartego Springer został wznowiony. Działa nowa pula 1350 artykułów.

 

Program, który umożliwia polskim autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (LISTA). Koszty ich publikacji pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjenci programu: autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu (w formie pozwalającej na jednoznaczną identyfikację z instytucją na powyższej liście). Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia.

Typy artykułów objętych programem: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Prezentacja Open Access Systems Solution (nowy system, który w 2021 r. zastąpił dotychczasowy MyPublication)

Procedura publikowania:
Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje e-mail, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi e-mail z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Procedura jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Ponadto formularz Open Access Systems Solution oferuje jedynie standardowy typ licencji otwartej CC-BY, która jest zgodna z planem S i rekomendowana przez WBN. Jeśli jednak autor chce opublikować swój artykuł na licencji CC-BY-NC, to powinien to zgłosić do wydawnictwa na adres ORSupport@springernature.com w momencie lub zaraz po pierwszym wysłaniu artykułu do czasopisma. Po akceptacji takiego artykułu autor otrzyma od wydawnictwa specjalny formularz dla niestandardowej licencji. W opisanych powyżej przypadkach niestandardowych informacja o artykule jest także wysyłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji.

Więcej informacji o programie

Kontakt w przypadku pytań i problemów:
– wydawnictwo Springer Nature oa.verification@springer.com
– obsługa WBN – w razie dalszych problemów – wbn-admins@icm.edu.pl
– strona wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement.

 

 

 

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W wybranych czasopismach fizycznych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.orgWięcej informacji

 

 

 

Science Advances (dodatek do licencji Science)

Program działa z nową roczną pulą 10 artykułów.

 

Czasopismo open access przeznaczone do publikowania otwartego. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Udział w programie przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, w tym Uniwersytet Opolski. Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2022-2024. Więcej informacji