Podstawowym celem Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego jest udostępnianie informacji oraz promowanie dorobku pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni.   Jej trzon stanowią Ewidencja Publikacji UO oraz Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego.

Repozytorium Uniwersytetu Opolskiego archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty publikacji, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek, prace doktorskie, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Zasoby zawierają informacje o prowadzonych pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, patentach, materiałach prowadzonej działalności dydaktycznej, materiałach niepublikowanych a także multimedia.

Od dnia 1 sierpnia 2022r. uruchomiony został w Bazie Wiedzy UO moduł Projekty. Moduł gromadzi informacje na temat wniosków składanych i projektów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim, w ramach programów i konkursów obsługiwanych przez Biuro Nauki i Obsługi Projektów UO.

Baza Wiedzy UO jest narzędziem sprawozdawczym do portalu Polska Bibliografia Naukowa będącego częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 354 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 : 1668, z późn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 : 496).

 

Instrukcja tworzenia RAPORTU DOROBKU NAUKOWEGO