Zaznacz stronę

07-dla redaktora

Każda z dyscyplin wskazanych przez autorów publikacji afiliujących na Uniwersytet Opolski  ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym dyscypliny, powołanych przez Dyrektora Biblioteki UO w porozumieniu z dyrektorami instytutów.

Zadania redaktorów reguluje Zarządzenie nr 04/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

Do zadań redaktorów należą:

1) bieżące wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy,
2) archiwizowanie pełnych tekstów utworów oraz oznaczanie w systemie poziomu dostępu do treści utworu,
3) gromadzenie i archiwizowanie kart zgłoszenia publikacji oraz oświadczeń autorów,
4) współdziałanie z dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego oraz innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w zakresie dbałości o poprawność wprowadzanych danych oraz zgłaszanie błędów w systemie i uwag dotyczących jego funkcjonowania.

Informacje i materiały przeznaczone dla redaktorów poszczególnych dyscyplin naukowych:

Lista redaktorów

Dokumenty do ewidencji publikacji w Bazie Wiedzy

Akty prawne