Springer Open Choice – licencja Compact
Program, który umożliwia polskim autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (LISTA, program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen). Koszty ich publikacji pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjenci programu: autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu (w formie pozwalającej na jednoznaczną identyfikację z instytucją na powyższej liście). Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia.

Typy artykułów objętych programem: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Procedura publikowania:
1. Po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu autor korespondencyjny otrzymuje e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego (PREZENTACJA –  do pobrania tylko tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer, w tym Uniwersytet Opolski, do uzyskania również pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl).
2. Formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem ok. 80 czasopism niestandardowych, gdzie autor otrzymuje specjalne instrukcje postępowania od redakcji.
3. System AAS Article Approval Service – po wypełnieniu formularza informacje przesyłane są w ciągu 2 dni do ICM w celu weryfikacji.
4. W roku 2019 programem zostanie objętych 2091 artykułów.

Więcej informacji o programie

Kontakt w przypadku pytań i problemów:
– wydawnictwo Springer Nature oa.verification@springer.com
– obsługa WBN – w razie dalszych problemów – wbn-admins@icm.edu.pl
– strona wydawcy Open access agreement for Polish authors.

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics
Międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W wybranych czasopismach fizycznych (LISTA) mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W roku 2017 ICM i CERN podpisały nową umowę na udział Polski w konsorcjum SCOAP3 w latach 2017-2019. Więcej informacji

Science Advances (dodatek do licencji Science)
Czasopismo open access przeznaczone do publikowania otwartego. Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 objęła dodatkowo 90% zniżkę dla opłat za publikację (Article Processing Charge) w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Zniżka przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, w tym Uniwersytet Opolski. Więcej informacji

Elsevier – czasopisma hybrydowe i gold open access – lista
Pilotażowy program publikowania otwartego w wybranych czasopismach Elsevier, pozwalający na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Ponadto umożliwia w latach 2019-2021 publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką odpowiednio 30%, 20% i 10%. Uruchomienie programu planowano na koniec lipca 2019 r. Jednak Komisja Ewaluacji Nauki przy MNiSW pracuje jeszcze nad wyborem czasopism Elsevier, w związku z czym uruchomienie programu najprawdopodobniej nastąpi w drugiej połowie sierpnia.
Więcej informacji