Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald
Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP
Science Advances (dodatek do licencji Science)
SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics
Springer Open Choice

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym na Uniwersytecie Opolskim. Obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów z Polski przyjętych do publikacji w 2020 r. (“Published” w artykule w pdf, “Publication Date” w artykule on-line lub data “Published online” w “Publication History”) i pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach. W szczególności do programu mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które za zgodą autorów zostaną przekształcone na model otwarty (“retroaktywacja”). Więcej informacji

Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Autorzy, którzy dopiero wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu e-mail z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji system ACS automatycznie rozpozna na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu. ICM otrzymuje wtedy zapytanie od ACS o włączenie artykułu do programu. ICM sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz wysyła e-mailem zapytanie do autora, czy jest on zainteresowany publikacją w ramach programu. Procedura ta działa już od 1 lipca 2020 r. i obejmuje artykuły zaakceptowane od 25 czerwca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

 

 

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Ostatnia aktualizacja 23.06.2020 r.: program A w 2020 r. został wyczerpany, działa program B.

Pilotażowy program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych działa od 2 września 2019 r. Dzieli się na dwie części: A i B.

Program A – publikacja określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w 2019 r., 1000 artykułów w 2020 r. i 1500 artykułów w 2021 r.

Program B – publikacja dowolnej liczby artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka wynosi: 30% w 2019 r., 20% w 2020 r., 10% w 2021 r.

LISTA CZASOPISM hybrydowych i gold open access udostępnionych do programu

W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.  Data wysłania do publikacji jest standardowym kryterium w tego rodzaju programach w Elsevier, ale nie była stosowana dla polskich artykułów w 2020 r., aby ułatwić wdrożenie programu.

Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. i będzie wtedy działał równolegle do programu A. Artykuły wysłane do publikacji w 2019 lub 2020 r. będą mogły być zgłaszane do programu B. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a po jego wyczerpaniu – do programu B.

Programy A i B przeznaczone są dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją krajową Elsevier 2019-2021, w tym Uniwersytet Opolski. Zgodnie z zasadami programu przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się:
– pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu,
– osobę związaną z instytucją na innych zasadach i afiliującą danych artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.
UWAGA! Autor korespondencyjny musi umieścić na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu.

Typy artykułów: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO). OPIS TYPÓW

Przedmiot finansowania w programie A i zniżki w programie B
Przedmiotem tym jest opłata za publikację otwartą, tzw. Article Processing Charge  (APC) – patrz cennik standardowy Elsevier. Jej wysokość zależy od czasopisma. Opłaty za usługi dodatkowe (np. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej) rozliczane są osobno, na koszt autora i bez zniżki na podstawie indywidualnej faktury.

Jak zgłosić artykuł do programu?
Jeżeli artykuł przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, wtedy autor korespondencyjny otrzymuje e-mail od wydawcy wraz z linkiem do formularza internetowego “Rights and Access”.
UWAGA! Zgłoszenie artykułu do programu (A lub B) odbywa się wyłącznie poprzez ten formularz. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).
Jak wypełnić formularz – patrz prezentacje:
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
UWAGA! Prezentacje mogą być pobrane tylko z adresów IP należących do sieci Uniwersytetu Opolskiego. Można je również uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl
Autor musi na wstępie w formularzu wskazać swoją afiliację na liście rozwijanej. Wymagane jest, by umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu.
Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie e-maila z informacją o jej wyniku.
Autor nie ma obowiązku skorzystania z programu i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja “subskrypcja”).
W przypadku odrzucenia artykułu z programu zostanie on opublikowany w modelu otwartym, ale Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Jeżeli artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie:
– hybrydowym – autor będzie miał możliwość zmiany na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty (nawet jeśli artykuł otwarty zdążył się już ukazać on-line) – należy wtedy bezzwłocznie skontaktować się z Elsevier na adres Support@elsevier.com i  poprosić o zmianę modelu publikacji,
– gold open access  – nie ma możliwości zmiany opcji, jak również wycofania publikacji.
W programie B Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją w formie elektronicznej na adresy podane do ICM przez instytucje. Faktura będzie zawierała w opisie nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego.
UWAGA! Instytucja musi udzielić każdorazowo zgody na wystawienie faktury za publikację danego artykułu ze zniżką.

Jaki typ licencji wybrać?
W formularzu „Author journey” możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Więcej szczegółowych informacji, z którymi należy się zapoznać

Wszelkie pytania w sprawie programu należy kierować do:
– wydawnictwa Elsevier Support@elsevier.com
– Wirtualnej Biblioteki Nauki wbn-admins@icm.edu.pl
W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu należy podać w korespondencji identyfikator DOI, jeśli jest już przypisany do artykułu.

 

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, w tym w Uniwersytecie Opolskim. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. W przypadku Uniwersytetu Opolskiego są to kolekcje: Accounting, Finance and Economics eJournal Collection oraz Emerald eJournals Premier. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 35 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. Do programu będzie można także włączyć artykuły już opublikowane w 2020 r. w modelu subskrypcyjnym, które na życzenia autorów będą zamienione na model otwarty. ICM otrzymał z Emerald listę artykułów opublikowanych do czerwca i w najbliższym czasie będzie kontaktował się z autorami za pośrednictwem bibliotek w instytucjach.

Autorzy, którzy wysyłają artykuł do recenzji, wypełniają formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym powinni wskazać swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja), adres e-mail w domenie tej instytucji oraz zaznaczyć wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. System ten zacznie działać 13 lipca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . W najbliższym czasie Emerald opublikuje także informację o programie na swojej stronie.

 

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

Informacje ze strony ICM UW. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP, w tym w Uniwersytecie Opolskim. Program obejmuje 42 hybrydowych czasopism IOP.

Typy publikacji objętych programem: research paper, special issue paper, letter.

Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 60 artykułów przyjętych do publikacji od momentu uruchomienia programu 13 lipca 2020 r. Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. Więcej informacji

IOP będzie rozpoznawał artykuły uprawnione do programu, informował o tym autorów oraz jednocześnie ICM. Jeśli autor nie wyrazi sprzeciwu, a ICM zweryfikuje afiliację podaną w artykule, to artykuł zostanie opublikowany jako otwarty w ramach programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Iinformacja o programie na stronie wydawcy.

 

 

Springer Open Choice – licencja Compact

Ostatnia aktualizacja 03.07.2020: do tej pory zostało wykorzystane 1210 z 2133 artykułów programu w 2020 r.

Program, który umożliwia polskim autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer (LISTA, program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen). Koszty ich publikacji pokrywane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Beneficjenci programu: autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu (w formie pozwalającej na jednoznaczną identyfikację z instytucją na powyższej liście). Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia.

Typy artykułów objętych programem: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Procedura publikowania:
1. Po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu autor korespondencyjny otrzymuje e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego (PREZENTACJA –  do pobrania tylko tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer, w tym Uniwersytet Opolski, do uzyskania również pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl).
2. Formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.
3. System AAS Article Approval Service – po wypełnieniu formularza informacje przesyłane są w ciągu 2 dni do ICM w celu weryfikacji.

Więcej informacji o programie

Kontakt w przypadku pytań i problemów:
– wydawnictwo Springer Nature oa.verification@springer.com
– obsługa WBN – w razie dalszych problemów – wbn-admins@icm.edu.pl
– strona wydawcy Open access agreement for Polish authors.

 

 

 

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

Międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W wybranych czasopismach fizycznych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. ICM i CERN podpisały nową umowę na udział Polski w konsorcjum SCOAP3 w latach 2020-2022. Więcej informacji

 

 

 

Science Advances (dodatek do licencji Science)

Czasopismo open access przeznaczone do publikowania otwartego. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Udział w programie przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, w tym Uniwersytet Opolski. Więcej informacji