Zaznacz stronę

Oświadczenie

06-dla autora

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje ZARZĄDZENIE Nr 04/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

W systemie Ewidencji Publikacji Bazy Wiedzy obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2017 r.

Każdy Wydział Uniwersytetu Opolskiego ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki. Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu (właściwej jednostce systemu bibliotecznego Uczelni) oryginału publikacji i prawidłowo wypełnionej, podpisanej przez Autora właściwej Karty zgłoszenia publikacji wraz z plikiem cyfrowym zawierającym pełną treść utworu.

Zgodnie z zarządzeniem autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy.

Autor podający jako afiliację podmiot Uniwersytet Opolski lub przedstawiając utwór jako swój dorobek naukowy w Uniwersytecie Opolskim, udziela Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie w Bazie Wiedzy  pliku cyfrowego zgłoszonego utworu oraz udostępnienie go w Internecie na podstawie licencji niewyłącznej Creative Commons – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne (CC BY NC). W przypadkach uzasadnionych wymienionych w zarządzeniu ma prawo do złożenia oświadczenia o ograniczeniu dostępu do utworu lub prawa do umieszczenia utworu w Bazie Wiedzy.
Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony w Uniwersytecie Opolskim są obligatoryjnie zamieszczane w Bazie Wiedzy z możliwością ograniczenia dostępu do utworu po złożeniu oświadczenia. Autor rozprawy doktorskiej zobowiązany jest do przekazania wraz z plikami cyfrowymi wymienionymi w paragrafie 3 ust. 5 Zarządzenia nr 30/2019 również karty zgłoszenia rozprawy doktorskiej oraz umowy licencyjnej niewyłącznej.

W Bazie Wiedzy mogą być gromadzone i archiwizowane utwory niezarejestrowane w Ewidencji Publikacji.

Pomoc w ustaleniu polityki wydawcy czasopisma w sprawie praw autora do zamieszczenia treści artykułu w repozytorium instytucjonalnym stanowi wyszukiwarka Sherpa RoMEO. Po wpisaniu tytułu czasopisma uzyskamy najważniejsze dane dotyczące polityki wydawniczej i Open Access, które odnoszą się do danego periodyku.

Przydatne linki:

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (dotyczy kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.):
część A
część B
część C
poprawki ministerialne do listy czasopism
Opublikowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

SHERPA/RoMEO

Czasopisma Open Access z danej dziedziny – poradnik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej