oświadczenia

06-dla autora

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami: Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.) w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

W systemie Ewidencji Publikacji UO obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2016 r.

Każdy Wydział Uniwersytetu Opolskiego ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki. Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu (właściwej jednostce systemu bibliotecznego Uczelni) oryginału publikacji i prawidłowo wypełnionej, podpisanej przez Autora Karty zgłoszenia publikacji wraz z plikiem cyfrowym zawierającym pełną treść utworu.

Zgodnie z zarządzeniem autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy UO.

Autor podający jako afiliację “Jednostka Uniwersytetu Opolskiego” lub przedstawiając utwór jako swój dorobek naukowy na Uczelni, udziela Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie w Bazie Wiedzy UO pliku cyfrowego zgłoszonego utworu oraz udostępnienie go w Internecie na podstawie licencji niewyłącznej Creative Commons – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne (CC BY NC). W przypadkach uzasadnionych ma prawo do złożenia oświadczenia o ograniczeniu dostępu do utworu lub prawa do umieszczenia utworu w Bazie Wiedzy UO (instrukcja dotycząca wypełniania oświadczenia).
Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony w Uniwersytecie Opolskim są obligatoryjnie zamieszczane w Bazie Wiedzy UO (Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r.), z możliwością ograniczenia dostępu do utworu po złożeniu oświadczenia.
Zał. 3. Karta zgłoszenia rozprawy doktorskiej

W Bazie Wiedzy UO mogą być gromadzone i archiwizowane utwory niezarejestrowane w EP UO.

Pomoc w ustaleniu polityki wydawcy czasopisma w sprawie praw autora do zamieszczenia treści artykułu w repozytorium instytucjonalnym stanowi wyszukiwarka Sherpa RoMEO. Po wpisaniu tytułu czasopisma uzyskamy najważniejsze dane dotyczące polityki wydawniczej i Open Access, które odnoszą się do danego periodyku.

Przydatne linki:

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (dotyczy kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.):
część A
część B
część C
poprawki ministerialne do listy czasopism
Opublikowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

SHERPA/RoMEO

Czasopisma Open Access z danej dziedziny – poradnik

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych