06-dla autora

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad funkcjonowania Bazy Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego.

W systemie Ewidencji Publikacji UO obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2016 r.

Każdy Wydział Uniwersytetu Opolskiego ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki. Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu (właściwej jednostce systemu bibliotecznego Uczelni) oryginału publikacji i prawidłowo wypełnionej, podpisanej przez Autora Karty zgłoszenia publikacji wraz z plikiem cyfrowym zawierającym pełną treść utworu.

Zgodnie z zarządzeniem autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy UO.

Autor podający jako afiliację „Jednostka Uniwersytetu Opolskiego” lub przedstawiając utwór jako swój dorobek naukowy na Uczelni, udziela Uniwersytetowi Opolskiemu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie w Bazie Wiedzy UO pliku cyfrowego zgłoszonego utworu oraz udostępnienie go w Internecie na podstawie licencji niewyłącznej Creative Commons – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne (CC BY NC). W przypadkach uzasadnionych ma prawo do złożenia oświadczenia o ograniczeniu dostępu do utworu lub prawa do umieszczenia utworu w Bazie Wiedzy UO (instrukcja dotycząca wypełniania oświadczenia).
Rozprawy doktorskie dopuszczone do publicznej obrony w Uniwersytecie Opolskim są obligatoryjnie zamieszczane w Bazie Wiedzy UO, z możliwością ograniczenia dostępu do utworu po złożeniu oświadczenia.

W Bazie Wiedzy UO mogą być gromadzone i archiwizowane utwory niezarejestrowane w EP UO.

Pomoc w ustaleniu polityki wydawcy czasopisma w sprawie praw autora do zamieszczenia treści artykułu w repozytorium instytucjonalnym stanowi wyszukiwarka Sherpa RoMEO. Po wpisaniu tytułu czasopisma uzyskamy najważniejsze dane dotyczące polityki wydawniczej i Open Access, które odnoszą się do danego periodyku.

SHERPA/RoMEO

Czasopisma Open Access z danej dziedziny – poradnik

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce